مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی گفت : آنچه که با عنوان گزارش تاخیر هواپیماها منعکس می شود، بازتاب عملکرد واقعی شرکت های هواپیمایی نیست. تاخیرهایی که اعلام شده شامل تاخیرهای ناشی از شرایط جوی، تاخیرهای عکس العملی و تاخیرهای ناشی از عوامل برون سازمانی هم هست بنابراین نمی توان این گزارش را مرجعی درست برای قضاوت درباره فعالیت ها و اقدامات شرکت های هواپیمایی دانست. بخشی از مسائلی که به تاخیر در پروازها دامن می زند، به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده و می شود و در این باره در سازمان هواپیمایی کشوری مشغول مذاکره هستیم تا جمع بندی در ارتباط با تفکیک میزان سهم عوامل مختلف در بروز تاخیر در پروازها برسیم و گزارش واقع بینانه ای از عملکرد شرکت های هواپیمایی برای قضاوت بهتر مردم منتشر کنیم.
مسلم این است که شرکت های هواپیمایی به عنوان بنگاه های اقتصادی حاضر به انجام اقدامات یا حفظ شرایطی که منجر به تاخیر در پروازها و نارضایتی مسافران شود، نیستند. در بسیاری از موارد عوامل بروز تاخیر به شرکت های هواپیمایی تحمیل شده است. این شرکت ها تلاش می کنند پروازها را به موقع انجام دهند چراکه از تاخیر پروازها زیان می کنند و از سوی دیگر با فراهم شدن زمینه نارضایتی مسافران، وفاداری مشتریانشان را از دست می دهند. شرکت ها به هر ترتیب تلاش می کنند مسائل داخلی که باعث تاخیر در پروازها می شود را با برگزاری جلسات کمیته تاخیر بررسی کنند و این مسائل را به حداقل برسانند. در انجمن شرکت های هواپیمایی نیز رایزنی با دیگر سازمان های مرتبط به منظور کاهش اثرگذاری عوامل برون سازمانی که منجر به تاخیر در پروازها می شود را ادامه می دهیم.
شرکتهای هواپیمایی در شرایط کنونی وظیفه مهمی بر دوش دارند که از جمله آن جایگزینی پرواز خطوط هوایی خارجی است که به دنبال تحریم ها، فعالیت در ایران را قطع می کنند.